CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TAM LONG
THỦY ĐIỆN HÒA PHÚ

LIÊN HỆ

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức nhà máy thủy điện Hòa Phú.